CE VEI STUDIA


Planurile de învăţământ ale programelor de studiu de licenţă Electronică Aplicată şi Reţele şi Software de Telecomunicaţii, de la Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, sunt corelate cu planurile de învăţământ de la universităţile de top din ţară şi din străinătate. Conţinutul disciplinelor este racordat la tendinţe tehnologice din domeniu, oferind pentru început baza teoretică strict necesară înţelegerii fenomenelor care descriu funcţionarea dispozitivelor electronice, continuând cu disciplinele de specialitate şi încheindu-se cu discipline care oferă o pregătire teoretică şi practică pe domenii specializate. Pregătirea este continuată cu programele de master de Reţele de Comunicaţii şi Calculatoare și Securitate Cibernetică, în acelaşi domeniu de studii, acolo unde cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice se împletesc într-un mod care asigură o integrare foarte rapidă la viitorul loc de muncă. Majoritatea abosolvenţilor noştri lucrează în firme de profil, pe posturi care sunt plătite peste salariul mediu pe economie.

Un loc special în pregătirea studenţilor o au activitatea practică, precum şi activitatea de pregătire a lucrării de diplomă şi, respectiv, de dizertaţie. Practica se desfăşoară în laboratoarele de cercetare ale facultăţii dar mai ales agenţi economici şi firme multinaţionale cu care avem încheiate acorduri de parteneriat, pe posturi strict legate de profilul studiat.

STUDII DE LICENŢĂ 

ELECTRONICĂ APLICATĂ / REŢELE ŞI SOFTWARE DE TELECOMUNICAŢII
(anii I şi II se parcurg pe un trunchi comun de discipline)

ANUL I

Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Analiza şi sinteza circuitelor;
Grafică asistată de calculator
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Matematici speciale
Fizică
Informatică aplicată
Metode numerice
Dispozitive electronice
Bazele electrotehnicii
Limba engleză
Educaţie fizică

ANUL II

Circuite electronice fundamentale
Semnale şi sisteme
Fizică
Teoria transmisiunii informaţiei
Circuite integrate analogice
Circuite integrate digitale
Măsurări în electronică şi telecomunicaţii
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Limba engleză
Educaţie fizică
Practică

DISCIPLINE OPŢIONALE

Componente şi circuite pasive
Materiale pentru electronică
Optoelectronică
Bazele electrotehnicii
Tehnici de comunicare
Comunicare

ELECTRONICĂ APLICATĂ

ANUL III

Bazele sistemelor de achiziţii de date
Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice
Surse de alimentare
Microcontrolere
Microunde
Aplicaţii de sisteme electronice complexe
Arhitectura microprocesoarelor
Practică

ANUL IV

Reţele de calculatoare
Echipamente periferice
Televiziune
Nanotehnologii în electronică
Prelucrarea digitală a semnalelor
Tehnici de proiectare VLSI
Compatibilitate electromagnetică
Managementul proiectelor
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Elaborarea proiectului de diplomă

DISCIPLINE OPŢIONALE

Electronică de putere
Elemente de reglare şi control
Comunicaţii analogice şi digitale
Tehnici de comunicaţii
Sisteme electronice de acţionare
Comunicaţii mobile
Modelarea şi simularea sistemelor
Electronică medicală
Sisteme de prelucrare numerică cu procesoare
Ingineria sistemelor de inteligenţă artificială
Sisteme pentru control inteligente
Sisteme cu senzori

DISCIPLINE FACULTATIVE

Limbă străină tehnică (franceză/germană)
Istoria culturii şi civilizaţiei
Complemente de matematică
Ecologie
Logică
Filozofie
Inventică şi design
Economia firmelor
Aplicaţii practice ale microcontrolerelor
Drept economic
Marketing
Management şi risc în proiectare
Competenţe antreprenoriale
DPPD modulul 1


REŢELE ŞI SOFTWARE DE TELECOMUNICAŢII

ANUL III

Bazele sistemelor de achiziţii de date
Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice
Radiocomunicaţii
Microcontrolere
Microunde
Comunicaţii analogice şi digitale
Arhitectura microprocesoarelor
Practică

ANUL IV

Reţele de calculatoare
Reţele de comunicaţii mobile
Inginerie software pentru comunicaţii
Prelucrarea digitală a semnalelor
Securitatea comunicaţiilor de date
Compatibilitate electromagnetică
Comunicaţii 4G şi 5G
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Elaborarea proiectului de diplomă

DISCIPLINE OPŢIONALE

Televiziune
Tehnologii de programare în internet
Circuite RF şi de microunde RFID
Tehnici de comunicaţii
Programare în Java
Nano şi microtehnologii pentru electronică
Comunicaţii optice
Algoritimi de criptare în reţele de telecomunicaţii
Surse de alimentare
Sisteme avansate de baze de date
Echipamente pentru comunicaţii radio
Procesoare de semnal în comunicaţii
Sisteme de operare pentru platforme mobile
Calitate şi fiabilitate

DISCIPLINE FACULTATIVE

Limbă străină tehnică (franceză/germană)
Istoria culturii şi civilizaţiei
Complemente de matematică
Ecologie
Logică
Filozofie
Inventică şi design
Dezvoltare prin antreprenoriat
Aplicaţii practice ale microcontrolerelor
Drept economic
Marketing
Management şi risc în proiectare
Competenţe antreprenoriale
DPPD modulul 1


STUDII DE MASTERAT 

REŢELE DE CALCULATOARE ŞI COMUNICAŢII

ANUL I

Noţiuni avansate de comunicaţii şi reţele de calculatoare
Modelarea şi funcţionarea sistemelor wireless
Managementul proiectelor şi problemelor complexe
Compresia datelor şi instrumentaţii virtuale
Proiecte dispozitive inteligente şi internetul lucrurilor
Comunicaţii mobile şi prin satelit
Criptografie şi securitate cibernetică
Creativitate ştiinţifică, comunicare tehnică şi inovare
Proiecte dispozitive mobile şi reţele hibride de comunicaţii

ANUL II

Reţele de senzori şi ad-hoc
Comunicaţii VOIP şi servicii multimedia de reţea
Comunicaţii optice şi sisteme WDM
Etică şi integritate academică
Practică de cercetare
Practică pentru elaborarea disertaţiei

DISCIPLINE OPŢIONALE

Sisteme cu dispozitive reconfigurabile
Analiza calităţii serviciilor în reţele de comunicaţii
Tehnologii WEB avansate şi arhitecturi orientate pe servicii
Inginerie software avansată
Calcul de înaltă performanţă în sisteme paralele şi distribuite
Interacţiune naturală om-calculator
Arhitecturi avansate de reţele de calculatoare
Tehnologii cloud

DISCIPLINE FACULTATIVE

Limba engleză avansată
Limba germană
Antreprenoriat
Guvernare electronică
Modul DPPD


SECURITATE CIBERNETICă

ANUL I

Noţiuni avansate de comunicaţii şi reţele de calculatoare
Modelarea şi funcţionarea sistemelor wireless
Criptografia
Managementul proiectelor şi problemelor complexe
Practică profesională I
Securitatea criptografică a sistemelor și rețelelor de comunicații
Comunicaţii mobile şi prin satelit şi securitatea lor
Atacuri cibernetice şi protecție cibernetică
Creativitate ştiinţifică, comunicare tehnică şi inovare
Practică profesională II

ANUL II

Securitatea sistemelor cloud şi grid
Managementul şi auditarea securității sistemelor informatice şi de comunicații
Comunicaţii optice şi securitatea lor
Etică şi integritate academică
Practică de cercetare
Internetul lucrurilor
Protecția datelor personale şi legislație în domeniul securității cibernetice
Practică pentru elaborarea disertaţiei
Elaborare disertaţie

DISCIPLINE OPŢIONALE

Reţele de senzori şi ad-hoc
Nanotehnologii în ingineria comunicațiilor
Tehnologii WEB avansate şi arhitecturi orientate pe servicii
Inginerie software avansată
Securitatea aplicațiilor web
Securitatea sistemelor client-server și securitatea bazelor de date

DISCIPLINE FACULTATIVE

Limba germană
Limba engleză avansată
Dezvoltare prin antreprenoriat
Guvernare electronică
Modul DPPD

20 Iunie 2022Ştiri & Anunţuri

concursuri

Faza finala TIE 2024

Pe data de 26 Aprilie 2024 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2024.

 
educatie

Creştere cifră de şcolarizare

Cifra de şscolariare pentru masteratele din domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale a crescut la 75...

 
educatie

Securitate Cibernetică

Începănd cu anul universitar 2022-2023 funcționează un nou program de masterat, cel de Securitate Cibernetică, în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale...

 
concursuri

Faza finala TIE 2020

Pe data de 20 Octombrie 2020 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2020.

 
educatie

Reţele şi Software de Telecomunicaţii

Începând cu anul universitar 2020-2021, funcționează un nou program de studii de licență în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale...

 
practica

Practica de vara OSRAM Continental 2020

OSRAM Continental pune la dispoziţie locuri de practică de vară în regim on-line...

 
admitere

Sesiune admitere Septembrie 2019

Pentru sesiunea de admitere din Septembrie 2019, sunt disponibile 20 de locuri fără taxă la Electronică Aplicată...

 
admitere

Cifra de scolarizare 2019-2020

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 25 / 08.05.2018, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Faza finala TIE 2019

Pe data de 12 Aprilie 2019 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2019.

 
admitere

Cifra de scolarizare 2018-2019

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 25 / 08.05.2018, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Concursul ElectroMobility 2018

În perioada 11-12 Mai 2018 a avut loc ediţia numărul 12 a concursului studenţesc ElectroMobility, organizat de către Continental Automotive Iaşi ...

 
concursuri

Robotics Championship 2018

În perioada 14-15 Aprilie 2018, Universitatea din Oradea a organizat a 8-a ediţie a competiţiei studenţeşti internaţionale Robotics Championship 2018 ...

 
concursuri

Faza locala TIE 2018

Pe data de 31 Martie 2018 s-a desfăşurat faza locală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2018.

 
concursuri

RoboTEC 2018

În perioada 23-25 Martie 2018 s-a desfăşurat la Universitatea Politehnica Timişoara competiţia studenţească RoboTEC 2018..

 
admitere

Sesiune admitere Septembrie 2017

Pentru sesiunea de admitere din Septembrie 2017, sunt disponibile 22 de locuri fără taxă la Electronică Aplicată...

 
admitere

Cifra de scolarizare 2017-2018

Conform Hotărârii Senatului Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 59 / 27.04.2017, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Faza finala TIE 2017

Pe data de 28 Aprilie 2017 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2017.

 
admitere

Cifra de scolarizare 2016-2017

Conform Hotărârii Senatului Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 50 / 12.05.2016, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Concursul electroMobility 2016

În perioada 13-14 Mai 2016 a avut loc ediţia numărul 10 a concursului studenţesc electroMobility, organizat de către Continental Automotive Iaşi ...

 
concursuri

Faza finala TIE 2016

Pe data de 22 Aprilie 2016 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2016.

 
concursuri

Faza finala TIE 2015

Pe data de 24 Aprilie 2015 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2015.

 
concursuri

Premii la concurs microcontrolere 2015

Pe data de 24 Aprilie 2015 s-a desfăşurat Concursul de Microcontrolere şi Aplicaţii "Mihail Konteschweller", organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Iaşi. Studenţii facultăţii au obţinut Premiile I şi II şi două premii speciale.

 
admitere

Locuri fara taxa Septembrie 2014

Pentru sesiunea de admitere din Septembrie 2014, la programul de studii Electronică Aplicată din domeniul de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii, sunt disponibile 12 locuri fără taxă şi 19 locuri cu taxă...

 
admitere

Cifra de scolarizare 2014-2015

Conform Hotărârii Senatului Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 54 / 29.05.2014, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Premiul 2 la concurs microcontrolere 2014

Pe data de 16 Mai 2014 s-a desfăşurat Concursul de Microcontrolere şi Aplicaţii "Mihail Konteschweller", organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Iaşi. O echipă formată din 3 studenţi ai facultăţii a obţinut premiul 2.

 
concursuri

Faza finala TIE 2014

Pe data de 11 Aprilie 2014 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2014.

 
educatie

Acreditare masterat electronica

A fost acreditat masteratul Reţele de Calculatoare şi Comunicaţii cu 50 de locuri. Locurile vor fi disponibile la admitere în sesiunea din Iulie 2014.

 
concursuri

Faza locala TIE 2014

Pe data de 25 Martie 2014 s-a desfăşurat faza locală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2014

 
admitere

Inmatriculari admitere Septembrie 2013

Pentru a dobândi calitatea de student, candidaţii declaraţi admişi trebuie să se înmatriculeze în perioada 13-20 septembrie 2013, interval orar 8-16, fără sâmbătă şi duminică.

 
admitere

Inscrieri admitere Septembrie 2013

Inscrierile pentru admitere au loc în perioada 5-12 iulie, Amfiteatrul Dragomir Hurmuzescu (ADH), corp D, etajul 2.

 
admitere

Locuri fara taxa pentru Septembrie 2013

Pentru sesiunea de admitere din luna Septembrie 2013 - organizată după cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, sunt disponibile 7 locuri fără taxă ...

 
admitere

Inmatriculari admitere Iulie 2013

Pentru a dobândi calitatea de student, candidaţii declaraţi admişi trebuie să se înmatriculeze în perioada 24-31 iulie 2013, interval orar 8-16, fără sâmbătă şi duminică.

 
admitere

Inscrieri admitere Iulie 2013

Inscrierile pentru admitere au loc în perioada 15-23 iulie, Amfiteatrul Dragomir Hurmuzescu (ADH), corp D, etajul 2.

 
admitere

Cifra de scolarizare 2013

Conform Hotărârii Senatului Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 78 / 28.06.2013, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
info

Electronica aplicata pe locul 4 din 19

Programul de studiu Electronică Aplicată de la Universitarea Ştefan cel Mare Suceava s-a clasat pe locul 4 din 19 in ierarhia la nivel naţional.

 
info

Facilitati fiscale absolventi electronica

Absolvenţii specializării Electronică Aplicată beneficiază de facilităţi fiscale - scutirea de impozit pe venit, dacă sunt încadraţi pe un post prevăzut de Ordinul 748/2004.